පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය වැඩසටහන් කළමනාකරණය

වැඩසටහන් කළමනාකරණ උප දෙපාර්තමේන්තුව

පොදු

වැඩසටහන් කළමනාකරණ උප දෙපාර්තමේන්තුව ප‍්‍රධාන වශයෙන්ම සැලසුම් අදියරේ සිට ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරට ගමන් කිරීමට වැඩසටහන් සඳහා පහසුකම් සැලසීම හා පෙර සැලසුම් කරන ලද ආකාරයට ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කෙරෙන බව සහතික කිරීම පිණිස ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන් වල ප‍්‍රගතිය අධීක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධ වගකීම උසුලයි. වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (වැ. ක.) වැඩසටහන් කළමනාකරණ උප දෙපාර්තමේන්තුවේ ප‍්‍රධානියා වන අතර ඔහු වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට සෘජුවම වගකිව යුතු වේ.

වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකකයෙහි කාර්යයන්

  • රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහනට ඇතුළත් කිරීම සඳහා නව ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන් වෙනුවෙන් අදාල ආයතන වෙතින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
  • ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීම පිණිස වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ අතිරේක වාරිමාර්ග ඇධ්‍යක්ෂවරුන් හා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරුන් සමඟ සාකච්ජා කර ක‍්‍රියාකාරී සැලසුම් පිළියෙල කිරීම.
  • දෙපාර්තමේන්තුවේ දීර්ඝ කාලීන භෞතික හා මූල්‍ය වැඩසටහන් සමග අනුකූල වන පරිදි වර්ෂයෙන් වර්ෂයට ප‍්‍රාග්ධන අයවැය පිළියෙල කිරීම.
  • පෙර සැලසුම් කරන ලද ආකාරයෙන් වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කෙරෙන බව සහතික කිරීම පිණිස ප‍්‍රගතිය අධීක්ෂණය කිරීම
  • වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති ක‍්‍රියාත්මක කිරීම හා සබැඳි ගැටළු ක්ෂේත‍්‍ර හඳුනාගැනීම සහ එම ගැටළු විසඳීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම
  • මාසික හා කාර්තු ප‍්‍රගති වාර්තා හා අත්කරගත් ජයග‍්‍රහණ යනාදිය පිළිබඳ වාර්තා කිරීම (කාර්යසාධන වාර්තා, පරිපාලන වාර්තා යනාදිය)
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 මැයි 28 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:16  නවතම පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

Annual Transfers_Engineers - 2018

for details visit => Downloads=>Annual Transfers

Appeal Board Decisions-Engineers2018

Details available under 'Downloads'

Vacancies - Post of Technical Aide (Irrigation)

For details: visit Downloads => Vacancies

කතුහිමිකම © 2018 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 19-02-2018.