පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ජල විද්‍යා තොරතුරු ජලාශ ජලාශ තත්තවය

ජලාශ තත්තවය

බැලීමට අවශ්‍ය දිනය calendar

ජලාශයන්හි දත්ත ඇතුලත් දිනය 2018-01-17

සැ:යු: ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න, යාවත්කාලීන වේලාව බැලීමට ජලාශයෙහි නම මතට මූසිකය ගෙනයන්න

කලාපය ජලාශ නම සම්පූර්ණ සැපයුම් ගැඹුර (M) ධාරිතාව (MCM) සොරොව්වෙහි ඉහළ ජල ගැඹුර (M) පවත්නා පරිමාව (MCM) මෘත පරිමාව (MCM) එලදායී පරිමාව (MCM) පිටාර විවෘත කිරීම
Ampara
Ambalan Oya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
7.77 44.22 2.26
10.71
4.31 6.4 No No
Ampara
Rambukkan Oya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
11.7 56 9.88
46.63
3.08 43.55 No No
Ampara
Senanayaka Samudraya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
33.54 947.10 18.01
165.11
0.01 165.1 No No
Ampara
Rottikulama
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
4.73 6.27 3.30
2.83
0.01 2.82 No No
Ampara
Pannalgama
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
12.50 33.95 3.63
8.16
3.08 5.08 No No
Ampara
Pallan Oya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
16.77 114.39 7.74
30.17
2.77 27.4 No No
Ampara
Namal Oya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
12.01 53.44 5.94
20.03
4.92 15.11 No No
Ampara
Ekgal Oya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
10.06 28.91 2.87
6.66
1.48 5.18 No No
Anuradhapura
Nuwara Wewa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
7.01 44.34 3.82
15.15
1.23 13.92 No No
Anuradhapura
Nachchaduwa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
7.62 55.47 5.54
27.52
0.12 27.4 No No
Anuradhapura
Manankattiya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.49 6.06 3.35
2.41
0.50 1.91 No No
Anuradhapura
Mahawilachchiya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
6.75 39.98 2.21
9.94
1.23 8.71 No No
Anuradhapura
Mahakandarawa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.79 44.59 3.29
16.63
4.67 11.96 No No
Anuradhapura
Huruluwewa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
8.38 67.65 3.05
26.04
2.77 23.27 No No
Anuradhapura
Basawakkulama
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
4.73 2.06 2.84
0.81
0.01 0.8 No No
Anuradhapura
Wahalkada
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
8.69 52.89 2.39
8.47
2.49 5.98 No No
Anuradhapura
Tissa Wewa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.88 4.31 3.96
1.85
0.31 1.54 No No
Anuradhapura
Rajangana
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
10.67 100.37 7.71
61.19
5.54 55.65 No No
Anuradhapura
Padaviya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
7.32 104.55 3.18
29.07
4.92 24.15 No No
Badulla
Kande Ela
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
8.38 2.17 8.38
2.17
0.07 2.1 No yes
Badulla
Dambarawa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
6.10 15.88 5.33
13.26
2.26 11 No No
Badulla
Ambewela
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.18 2.28 5.18
2.42
0.80 1.62 No No
Badulla
Sorabora
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.95 17.47 6.55
20.72
0.18 20.54 yes
Badulla
Nagadeepa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
12.5 29.31 9.80
18.91
1.85 17.06 No No
Badulla
Mapakada
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
8.23 9.47 6.4
6.17
0.22 5.95 No No
Batticaloa
Vakaneri
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.85 16.61 4.90
12.85
0.01 12.84 No No
Batticaloa
Unnichchai
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
10.06 67.67 9.09
56.68
0.10 56.58 No No
Batticaloa
Rugam
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
4.76 22.88 3.53
11.45
0.01 11.44 No No
Batticaloa
Navakiri
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
9.54 65.19 6.19
29.04
1.23 27.81 No No
Hambantota
Weheragala
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
7.74 75.03 6.93
62.57
8.19 54.38 No No
Hambantota
Tissawewa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
4.76 4.32 2.64
2.96
0.04 2.92 No No
Hambantota
Ridiyagama
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.72 33.21 5.54
29.23
1.97 27.26 No No
Hambantota
Muruthawela
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
14.94 47.82 13.44
40.22
3.94 36.28 No No
Hambantota
Mau Ara
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
6.10 40.96 6.00
41.04
8.55 32.49 No No
Hambantota
Lunugamwehera
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
12.50 225.09 9.87
153.89
16.36 137.53 No No
Hambantota
Kekiriobada
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
16.52 2.71 15
2.35
0.06 2.29 No No
Hambantota
Debarawewa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
2.44 0.86 1.55
0.69
0.08 0.61 No No
Hambantota
Badagiriya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
4.27 11.13 4.14
10.58
0.31 10.27 No No
Hambantota
Yodawewa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
3.75 10.30 2.51
8.26
0.12 8.14 No No
Hambantota
Weerawila
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
3.96 14.08 2.66
12.09
2.48 9.61 No No
Kurunegala
Usgala Siyabalangamuwa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.62 21.34 3.20
9.97
2.05 7.92 No No
Kurunegala
Palukadawala
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
8.32 9.46 2.87
1.64
0.02 1.62 No No
Kurunegala
Magalla
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.49 9.15 3.56
4.62
0.09 4.53 No No
Kurunegala
Mediyawa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
4.27 3.19 2.03
0.67
0.01 0.66 No No
Kurunegala
Kimbulwana
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
6.10 8.49 4.95
5.73
0.55 5.18 No No
Kurunegala
Hakwatuna
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
8.23 24.26 4.29
10.96
3.69 7.27 No No
Kurunegala
Batalagoda
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
3.90 5.95 2.51
3.02
0.18 2.84 No No
Kurunegala
Attaragalla
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
4.73 4.51 1.65
0.60
0.01 0.59 No No
Kurunegala
Ambakolawewa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.03 8.24 2.74
2.94
0.37 2.57 No No
Kurunegala
Deduru Oya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
14.29 75 7.83
59.82
0 59.82 No yes
Manner
Akathimuruppu
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
3.02 8.61 0.49
0.43
0.01 0.42 No No
Manner
Viyathikulam
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
3.38 2.21 1.34
0.29
0.01 0.28 No No
Manner
Giants Tank
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
3.51 38.75 1.92
14.56
0.22 14.34 No No
Matale
Wemadilla
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
10.98 5.65 10.89
5.59
0.35 5.24 No No
Matale
Nalanda
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
21.19 15.25 19.89
12.71
0.01 12.7 No No
Matale
Dewahuwa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
8.93 13.53 7.59
9.00
0.12 8.88 No No
Matara
Kekanadura
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
10.91 2.84 10.48
2.60
0.01 2.59 No No
Matara
Ellewela
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
9.85 1.05 9.79
1.04
0.01 1.03 yes
Monaragala
Muthukandiya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
11.28 30.26 6.76
15.13
2.21 12.92 No No
Monaragala
Handapanagala
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.49 7.13 4.37
5.09
0.48 4.61 No No
Monaragala
Ethimale
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.03 6.77 2.62
2.73
0.55 2.18 No No
Polonnaruwa
Parakrama Samudraya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
7.97 144.69 7.47
129.52
18.45 111.07 No No
Polonnaruwa
Minneriya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
11.62 135.30 6.74
42.88
4.92 37.96 No No
Polonnaruwa
Kaudulla
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
9.15 127.92 3.66
32.07
5.54 26.53 No No
Polonnaruwa
Giritale
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
13.02 23.12 7.08
10.71
0.62 10.09 No No
Puttalam
Tabbowa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.49 18.45 1.32
1.66
0.23 1.43 No No
Puttalam
Inginimitiya
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
6.71 72.37 2.08
15.72
5.23 10.49 No No
Trincomalee
Wan Ela
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
4.12 2.66 4.22
2.79
0.07 2.72 No No
Trincomalee
Vendrasan
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
12.04 24.85 6.50
5.36
0.01 5.35 No No
Trincomalee
Mora Wewa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
8.54 38.13 5.00
16.53
2.09 14.44 No No
Trincomalee
Mahadivul Wewa
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.79 20.17 5.26
16.99
0.98 16.01 No No
Trincomalee
Kantale
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
11.81 140.22 6.73
49.82
0.01 49.81 No No
Vavuniya
Pavatkulam
ධාරිතාවේ විචලනය බැලීමට ජලාශයෙහි නම මත ක්ලික් කරන්න
යාවත්කාලීන වේලාව : 2018-01-17 10:42:03
5.91 33.21 3.09
8.84
0.62 8.22 No Noනවතම පුවත්

  • 1
  • 2

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

Annual Transfers_Engineers - 2018

for details visit => Downloads=>Annual Transfers

කතුහිමිකම © 2018 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 17-01-2018.